isMalicious()) { header("location: ../atac.html"); //if an atack is found, it will be redirected to this page :) die(); } } require_once ("../scripts/codi/funcio_crea_link.php"); require_once ("../scripts/codi/funcio_imatge.php"); require_once ("../scripts/codi/funcio_usuaris.php"); require_once ("../scripts/codi/funcio_thumbnail.php"); require_once ("../scripts/codi/funcio_bytes.php"); require_once ("../scripts/codi/funcio_valida.php"); // $web_segura = ""; if (isset($_SERVER['HTTPS'])) { $web_segura = "si"; } if (!isset($web_sortida)) {$web_sortida = "";} $posa_link_noticies=""; #$idioma=""; #$pg=""; #$DataControl=""; # deprecated #set_magic_quotes_runtime(0); setlocale(LC_ALL, 'es_ES'); # while(list($key, $val) = each($_GET)) { $key_org = $key . "_org"; $$key_org = $val; // if (is_array($$key_org)) { $$key = $val; foreach ($$key as $clau => $valor) { # print ("
x $$key - $clau - $valor "); if ($valor <> strip_tags($valor) ) { # echo "detectat un problema get amb array $key
"; unset($$key); } } # echo "
"; # print_r ($anys_entrats); # echo "
"; # print ("no $anys_entrats"); # echo "
"; # print_r ($anys_entrats_org); # echo "
"; } else { $$key = strip_tags($val); if ($$key <> $$key_org) { # echo "detectat un problema get amb $key
"; # print_r ($anys_entrats); # echo "
"; # print ($anys_entrats); # echo "
"; # print_r ($anys_entrats_org); # echo "
"; unset($$key); } } } #print ("
despres de tots els gets pg $pg idioma $idioma idioma_org $idioma_org llibre $llibre"); // while(list($key, $val) = each($_POST)) { $key_org = $key . "_org"; $$key_org = $val; // if (is_array($$key_org)) { $$key = $val; foreach ($$key as $clau => $valor) { # print ("
x $$key - $clau - $valor "); if ($valor <> strip_tags($valor) ) { # echo "detectat un problema post amb array $key
"; unset($$key); } } # echo "
"; # print_r ($anys_entrats); # echo "
"; # print ("no $anys_entrats"); # echo "
"; # print_r ($anys_entrats_org); # echo "
"; } else { # # ATENCI” !!!! # # nomťs pel cas POST d'aquestes dues variables no es fa control # ---> afegim tres variables del manteniment de noticies # sůn variables del programa de manteniment # if ($key == "wp_abstract" or $key == "wp_resum" or $key == "wp_autor" or $key == "wp_txt" or $key == "wp_title" or $key == "wp_sots" ) { $$key = $val; } else { $$key = strip_tags($val); if ($$key <> $$key_org) { # echo "detectat un problema post amb $key
"; # print_r ($anys_entrats); # echo "
"; # print ($anys_entrats); # echo "
"; # print_r ($anys_entrats_org); # echo "
"; unset($$key); } } } } #print ("
despres de tots els post pg $pg idioma $idioma llibre $llibre"); # # si intenten fer-nos la pirula amb la cookie el posem en angles # if (!isset($idioma) or !$idioma or !preg_match("/cat|esp|eng/",$idioma) or strlen($idioma) <> 3 ) { if ($_COOKIE['idioma']) { $temporal =$_COOKIE['idioma']; if (preg_match("/cat|esp|eng/",$temporal) and strlen($temporal) == 3) { $idioma = $temporal; } else { $idioma = "eng"; } } else { $idioma = "eng"; } } # if (!isset($web_sortida) or !$web_sortida or !preg_match("/mobi|ebook/",$web_sortida) ) { $web_sortida = ""; } if (isset($pg)) { if ($pg=="home") { require_once "../scripts/codi/galetes.php"; $caducitat=time()+24*60*60*30; set_cookie_fix_domain('idioma', $idioma, $caducitat, '/' ); } } # // if (isset($DataControl)) { if ($DataControl == $DataControl_org) { list($yr,$mn,$dt) = split('-',$DataControl); if ( checkdate($mn, $dt, $yr) and ($yr <= date("Y")) and ($yr >= (date("Y") - 1)) ) { $DataAvui = $DataControl; } else { # echo "no es una data correcta"; $DataAvui = date("Y-m-d"); } } else { # echo "tenim un problema amb datacontrol"; $DataAvui = date("Y-m-d"); } } else { $DataAvui = date("Y-m-d"); } $DataAvuiDMA = date("j-n-y"); // controlem el llibre if (isset($llibre)) { if ( !validateAlphanum ( $llibre ) ) { // echo "tenim un problema llibre $llibre"; unset($llibre); } else { // echo ‘Welcome to our site!’; } } // controlem el cpn - codi numeric de l'im if (isset($cpn)) { if ( strlen ($cpn) <> 7 ) { // echo "tenim un problema amb cpn $cpn"; unset($cpn); } else if ( !validateNum ( substr($cpn,0,6) ) ) { // echo "tenim un problema amb cpn $cpn"; unset($cpn); } else if ( substr($cpn,6,1) <> "s" and substr($cpn,6,1) <> "c" ) { // echo "tenim un problema amb cpn $cpn"; unset($cpn); } else { // echo ‘Welcome to our site!’; } } // controlem el any if (isset($any)) { if ( !validateNum ( $any ) ) { // echo "tenim un problema amb any $any"; unset($any); } else { // echo ‘Welcome to our site!’; } } // controlem el any de la variable pgdet if (isset($pgdet)) { if ( !validateNum ( $pgdet ) ) { // echo "tenim un problema amb pgdet $pgdet"; unset($pgdet); } else { // echo ‘Welcome to our site!’; } } // controlem el any de la variable pgdt2 if (isset($pgdt2)) { if ( !validateNum ( $pgdt2 ) ) { // echo "tenim un problema amb pgdt2 $pgdt2"; unset($pgdt2); } else { // echo ‘Welcome to our site!’; } } // controlem la variable resum if (!isset($resum) or !preg_match("/si|no/",$resum) ) { // echo "tenim un problema amb resum $resum"; unset($resum); } else { // echo ‘Welcome to our site!’; } // controlem la variable pg_llibre per videos de moment nomes pot ser ct pero preveiem cm per magistrals // els altres programes la fan servir aixi que afegim valors a la variable if (!isset($pg_llibre) or !preg_match("/ap|ca|cm|cn|ct|de|di|ee|ep|gl|im|ra|rt|wp/",$pg_llibre) ) { // echo "tenim un problema amb pg_llibre $pg_llibre"; unset($pg_llibre); } else { // echo ‘Welcome to our site!’; } // require_once "../config.inc.php"; //$myDevice = new tera_wurfl(); #$myDevice = new TeraWurfl(); #$myDevice->GetDeviceCapabilitiesFromAgent($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]); #$capab = $myDevice->capabilities; $capab['product_info']['is_wireless_device']=0; // if ($web_sortida=="mobi") {require_once "../dc/literals_".$idioma.".php";} require_once "literals.php"; require_once "literals_".$idioma.".php"; # $punt_decimal = ","; $sep_milers = "."; if ($idioma == "eng") { $punt_decimal = "."; $sep_milers = ","; } # $mysqli = mysqli_connect("localhost",$db_user,$db_password,$database) or die($mysqli_connect_errno()); #$serveiestudis->dbcon = mysqli_connect("localhost",$db_user,$db_password,$database) or die($mysqli_connect_errno()); #@mysql_select_db($database,$serveiestudis->dbcon) or die($err_mysql_select_db); ?>\n"; $vt_sortida.="\n"; $vt_sortida.="\n"; $vt_sortida.=" $title $meta_vars
"; $arxiu = fopen($arxiu_sortida,"w"); fwrite($arxiu,$vt_sortida); fclose($arxiu); } else # # NO tenim arxiu de sortida # { if($capab['product_info']['is_wireless_device']) { # # s'ha de millorar, la comprobacio deixa fora les palms # # 15/7/8 fora el header per fer funcionar l'iPhone # if($capab['markup']['html_wi_w3_xhtmlbasic']) { # header("Content-Type: application/vnd.wap.xhtml+xml"); echo ''; echo ''; echo ''; } else { if($capab['markup']['html_web_3_2'] or $capab['markup']['html_web_4_0']) { # echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } else { header("Content-Type: text/vnd.wap.wml"); echo ''; echo ''; echo ''; echo ""; } } } else { # echo ""; header("Content-Type: text/html"); echo "\n"; # # proves per veure el problema dels css # # echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; } # print (" $title $meta_vars "); if ($web_sortida=="mobi" or $web_sortida=="ebook") { print (" "); } else { $query = "SELECT * FROM pivot WHERE pivot_key = 'home' AND pivot_id = '$idioma' "; $result = mysqli_query($mysqli,$query); $row_count = mysqli_num_rows($result); $title_rss = ""; if ($row_count == 1) { $row = mysqli_fetch_array($result); $title_rss = $row['pivot_title']; } $query = "SELECT * FROM pivot WHERE pivot_key = 'rss' AND pivot_id = '$idioma' "; $result = mysqli_query($mysqli,$query); $row_count = mysqli_num_rows($result); $link_rss = ""; if ($row_count == 1) { $row = mysqli_fetch_array($result); $link_rss = crea_link($row['pivot_to'],$servidors,$web_sortida); } print (" "); } print (" "); print (' '); print (' '); # print (' '); #posem informacio del dispositiu #$xyz_wireless =$capab['product_info']['is_wireless_device']; #$xyz_model =$capab['product_info']['brand_name'].$capab['product_info']['model_name']; #$xyz_mobile =$capab['product_info']['mobile_browser']; #$xyz_amplada =$capab['display']['resolution_width']; #$xyz_llargada =$capab['display']['resolution_height']; #print (" #
# caracteristiques dispositiu
# es wireless - $xyz_wireless
# model - $xyz_model
# navegador mobil - $xyz_mobile
# amplada - $xyz_amplada
# llargada - $xyz_llargada
# -------------------------------------------------
#
# "); print ('
'); #tanquem si no hi ha arxiu de sortida } ?>"mobi" and $web_sortida<>"ebook") { $title_lacaixa = $row['pivot_menutr'];} else { $title_lacaixa = $row['pivot_menumb'];} } $track_lacaixa = ""; $track_esolar = ""; # #################################################### # links idiomes #################################################### # $query = "SELECT * FROM pivot WHERE pivot_key = '$pg' AND pivot_id = 'cat' "; $result = mysqli_query($mysqli,$query); $row_count = mysqli_num_rows($result); $link_cat = "\"català\"/"; if ($row_count == 1 and $idioma <> 'cat') { $row = mysqli_fetch_array($result); $link_cat = ''."\"català\"/".''; } $query = "SELECT * FROM pivot WHERE pivot_key = '$pg' AND pivot_id = 'esp' "; $result = mysqli_query($mysqli,$query); $row_count = mysqli_num_rows($result); $link_esp = "\"español\"/"; if ($row_count == 1 and $idioma <> 'esp') { $row = mysqli_fetch_array($result); $link_esp = ''."\"español\"/".''; } $query = "SELECT * FROM pivot WHERE pivot_key = '$pg' AND pivot_id = 'eng' "; $result = mysqli_query($mysqli,$query); $row_count = mysqli_num_rows($result); $link_eng = "\"english\"/"; if ($row_count == 1 and $idioma <> 'eng') { $row = mysqli_fetch_array($result); $link_eng = ''."\"english\"/".''; } # # # $link_cat - $link_esp - $link_eng # # $vt_sortida.= " "; $vt_sortida.= " "; # # # # # $track_lacaixa = ""; $vt_sortida.= (" "); # # # # acaba div header # $vt_sortida.= ("
".$track_esolar."ESPACIO SOLAR ".$track_lacaixa."HOME DEPLOCALC
$link_cat $link_esp $link_eng
$track_lacaixa\"luz\n
"); # if (isset($arxiu_sortida)) { $arxiu = fopen($arxiu_sortida,"a"); fwrite($arxiu,$vt_sortida); fclose($arxiu); } else { print("$vt_sortida"); } ?>
-
 
  

 
 
 
$copi_flc1".date('Y')."$copi_flc2 software:comunicacions.com
\"Associació \"ClÙster \"cradletocradle\"
\"La
\"Facebook\" \"Youtube\" \"blog\"
"); $execucio = $servidors["sphp"][0]; if (($execucio == "http://deplocalc.espaciosolar.com" or $execucio == "http://www.deplocalc.espaciosolar.com") and ($web_sortida<>"ebook") ) { if (isset($web_segura) && $web_segura) { } else { $vt_sortida.= (" "); } } $vt_sortida.= (" "); if (isset($arxiu_sortida)) { $arxiu = fopen($arxiu_sortida,"a"); fwrite($arxiu,$vt_sortida); fclose($arxiu); } else { print("$vt_sortida"); } ?>